108homedd.com

บทความ

เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนในที่ดิน ดีที่สุด

22-01-2559 09:39:56น.
เผยกลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จมีหลักดังนี้

1.ซื้อที่ดินให้ได้ในราคาประเมิน หรือต่ำกว่า ทั้งนี้ยิ่งซื้อได้ในราคาต่ำกว่าเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เพราะนั่นจะหมายถึงโอกาสในการขายทำกำไรในอนาคตที่จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ปกติแล้วราคาที่ดินจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่สูงสุดของที่ดินเป็นสำคัญ ?ซึ่งราคาดังกล่าวก็คือราคาประเมินที่ดินที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง

2.ถือที่ดินอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ยาวนานเพียงพอที่จะทำให้ที่ดินพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด อันจะเป็นผลให้ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นการถือที่ดินลงทุนเกินกว่า 5 ปี ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่ง ก็คือช่วยประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะ ในช่วงตอนขายที่ดินได้ด้วย

3.เลือกซื้อที่ดินเฉพาะที่สามารถคาดหวังได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนา ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เพิ่มขึ้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ใช่ที่ดินทุกแปลง ที่ลงทุนไปแล้วจะความประสบผลสำเร็จได้เสมอไป

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านไปลงทุนในที่ดินที่อยู่ห่างไกลผู้คน หรือที่ดินในบริเวณที่ไม่มีประชากรอยู่อาศัยเลย แม้ท่านถือครองที่ดินแปลงนั้นนานเท่าไรก็ตาม ราคาที่ดิน ก็อาจเท่าเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลง ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ที่ดินที่ได้รับการยอมรับกันว่ามีโอกาสหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นได้ ปกติจะได้แก่ ที่ดินที่อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากร และเป็นทำเลที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของตัวเมือง